Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

 

Verhalen Vertalen is een afdeling van Razzi BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Breestraat 9 en met ondernemingsnummer 0873.071.165.

 

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Verhalen Vertalen en de opdrachtgever, die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Als er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een afzonderlijke overeenkomst, dan blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Verhalen Vertalen. Offertes of prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde termijn, in principe 30 dagen na opmaak van de offerte of na de opgave van de prijs. In geval van een vertaalopdracht behoudt Verhalen Vertalen zich het recht voor om de opgemaakte prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien Verhalen Vertalen de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte. Vertalingen met een illegale, lasterlijke of onzedelijke inhoud kunnen door Verhalen Vertalen geweigerd worden, ook na het de totstandkoming van de overeenkomst.

 

2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Verhalen Vertalen zijn bevestigd. Na de ontvangst van uw ondertekende offerte of uw bestelling stelt Verhalen Vertalen een voorschotfactuur op voor 50 % van het totaalbedrag. Zodra het voorschot door Verhalen Vertalen ontvangen is, start de vertaler, copywriter, redacteur of eindredacteur de werken op.

 

2.3. Verhalen Vertalen beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Verhalen Vertalen heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Verhalen Vertalen. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

 

2.4. Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Verhalen Vertalen. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de opdracht, tenzij Verhalen Vertalen een hogere schade aantoont.

 

2.5. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

                 

3.1. Verhalen Vertalen besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Verhalen Vertalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

3.2. De opdrachtgever bezorgt Verhalen Vertalen in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Verhalen Vertalen zijn verstrekt, heeft Verhalen Vertalen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.  

 

3.3. In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor copywriting, redactie en vertaling. Na ontvangst van de tekst of vertaling heeft de opdrachtgever 15 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 15 werkdagen, beschouwt Verhalen Vertalen de tekst als definitief. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het standaarduurtarief

 

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Verhalen Vertalen behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen. 

 

Artikel 4 - Prijs

 

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Verhalen Vertalen. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. De facturen van Verhalen Vertalen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

 

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhalen Vertalen het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

 

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Verhalen Vertalen, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Artikel 6 - Overmacht

 

6.1. Indien Verhalen Vertalen de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Verhalen Vertalen het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

 

6.2. Indien Verhalen Vertalen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verhalen Vertalen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1.         Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten,  binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. Eventuele onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door Verhalen Vertalen kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat Verhalen Vertalen de klacht tijdig of terecht acht.

 

7.2.  In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Verhalen Vertalen de keuze om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

7.3. Verhalen Vertalen is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Verhalen Vertalen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Verhalen Vertalen is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw voor de betreffende opdracht.

 

7.4.  Verhalen Vertalen is niet aansprakelijk voor:

-                schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.

-                schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen edm. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door Verhalen Vertalen bewerkte bestanden, is Verhalen Vertalen enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. 

-                onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.

-                voor klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de kwaliteit of het formaat van de drager, de software, etc.

-                de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor de vertaling of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit.

-                schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die aan Verhalen Vertalen teksten doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door Verhalen Vertalen te laten vertalen of ze als basis te laten gebruiken voor copywriting.

-                schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Verhalen Vertalen voor de goede uitvoering van vertaalopdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

 

8.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Verhalen Vertalen heeft voldaan. 

 

8.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Verhalen Vertalen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

 

8.3. Verhalen Vertalen is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Overdracht van rechten

 

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Verhalen Vertalen van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 

9.2. Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Verhalen Vertalen afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhalen Vertalen. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

 

9.3. Een eventueel in gebreke blijven van Verhalen Vertalen om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

 

9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

 

Artikel 10 - Geschillenregeling

 

10.1. In de relatie tussen Verhalen Vertalen en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing.

 

10.2. Elk geschil zal door Verhalen Vertalen worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor Verhalen Vertalen om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.